Porque o que vai ó furancho e no bebe a oportunidade perde

Términos de uso

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independientemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso da web

Furancheiro proporciona o acceso a multitude de información, servizos ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Furancheiro ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.
En devandito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó USUARIO pódeselle proporcionar unha contraseña da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo foros de discusión) que Furancheiro ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Furancheiro, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquiera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, empregar as contas de correo electrónico doutros usuarios pra manipular as súas mensaxes. Furancheiro resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Furancheiro non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

Propiedade intelectual e Industrial

Furancheiro por si ou como cesionaria, é titular de tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidad de Furancheiro ou ben dos seus licenciantes.
Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Furancheiro. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de Furancheiro. Poderá visualizar os elementos do portal e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Furancheiro.

Modificacións

Furancheiro resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, puidendo trocar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Ligazóns

No caso de que en Furancheiro dispuxésense ligazóns ou hipervínculos onda outros sitios de Internet, Furancheiro non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos. En ningún caso Furancheiro asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a disponibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.
Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Modificación das presentes condicións e duración

Furancheiro poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.
A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras.

Lexislación aplicable e xurisdicción

A relación entre Furancheiro e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase ós Xulgados e Tribunais da cidade de Vigo.